Starszy referent ds. finansowo-księgowych - Dział Finansowo-Księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO
w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, Warszawa

Starszy referent ds. finansowo-księgowych - Dział Finansowo-Księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 2021.110.1
Zadania:

Termin składania dokumentów: 31.01.2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa kasy głównej Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
 • pomoc przy prowadzeniu ewidencji księgowych,
 • pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań i raportów finansowych,
 • sporządzanie przelewów bankowych,
 • archiwizowanie dokumentacji finansowej,
 • współpraca z kontrahentami i komórkami organizacyjnymi Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA,
 • sporządzanie odpowiednich załączników do sprawdzań,
 • wystawianie not korygujących zgodnie z zawartymi umowami obowiązującymi przepisami,
 • wprowadzanie umów, faktur, rachunków i innych dokumentów do centralnego rejestru Umów Urzędu m.st. Warszawy,
 • dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów wpływających do Działu Finansowo-Księgowego.
 • Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Ustawa o pracownikach samorządowych oraz akty wykonawcze, Ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze, Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy, Ustawa o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO").

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w podstawowym systemie czasu pracy, praca w pomieszczeniu, wykonywanie prac biurowych, obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni przy średnim wykształceniu, przy wyższym nie wymagany.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w rachunkowości budżetowej,
 • znajomość aktów prawnych z zakresu prawa samorządu terytorialnego, rachunkowości, finansów publicznych,
 • znajomość obsługi programu Symfonia, moduły FK, handel, środki trwałe,
 • obsługa programów biurowych (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstów),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (drukarka, skaner, itp.),
 • sumienność, zdyscyplinowanie, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętności komunikacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru oraz o zapoznaniu z zasadami przetwarzania danych osobowych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W NABORZE JEST DOSTARCZENIE POPRAWNIE UZUPEŁNIONEGO DRUKU OŚWIADCZENIA.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.