Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Rzepin
Ogłoszenie o naborze Nr 69716

Warunki pracy

1.wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2.zagrożenie korupcją,
3.praca przy komputerze,
4.bariery architektoniczne – brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań odwoławczych w sprawach dotyczących wysokości zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę w podatku od gier, w podatku akcyzowym w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym, podatku od wydobycia kopalin oraz opłaty paliwowej, a także prowadzenie postepowań odwoławczych w przedmiocie wymierzania kary pieniężnej, o której mowa w ustawie o grach hazardowych;
  • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do sądu administracyjnego oraz projektów pism procesowych, opracowywanie wniosków o wniesienie skarg kasacyjnych, uczestniczenie w postępowaniu sądowym przed sadami administracyjnymi;
  • koordynowanie i nadzorowanie prawidłowości postępowań prowadzonych przez urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, opłaty paliwowej, podatku od gier oraz dopłat o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 20009r, o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze prawa podatkowego
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie prowadzonych postepowań podatkowych, znajomość przepisów prawa materialnego w obszarze podatku akcyzowego, podatku od gier i opłaty paliwowej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe