Starszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 69077

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno-biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie sprzętu biurowego (np.: drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
– występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy, winda nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Analizowanie dokumentów rejestracyjnych, rejestrowanie nowych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej, aktualizowanie wszelkich danych objętych zgłoszeniami aktualizacyjnymi, otwieranie i zamykanie obowiązków podatkowych.
 • Wprowadzanie danych dotyczących likwidacji indywidualnej działalności gospodarczej, zamykanie obowiązków podatkowych.
 • Obsługa podatników oraz pomoc w poprawnym i kompletnym wypełnianiu obowiązków związanych ze zgłaszaniem rozpoczęcia działalności gospodarczej i aktualizacją danych rejestracyjnych.
 • Wyrejestrowywanie podatników z bazy m.in. w związku ze zmianą właściwości do innego urzędu skarbowego.
 • Przeprowadzanie weryfikację danych na podstawie wydruków pozyskanych z Ministerstwa Finansów oraz weryfikowanie niezgodności danych na podstawie raportów pozyskanych z systemu E-ORUS i POLTAX.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji podatkowej lub skarbowej
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 • Znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorcy.
 • Znajomość ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców w zakresie poprawnej rejestracji/aktualizacji danych w Urzędach Skarbowych.
 • Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji i sposobu rozliczania podatku VAT.
 • Znajomość ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętności analityczne.
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe