Specjalista ds. Kontrolingu

PGE Baltica sp. z o.o. jest spółką odpowiedzialną w Grupie Kapitałowej PGE za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka odpowiada za wszelkie działania w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej i formalno-prawnej, związane z budową morskich farm wiatrowych.

Spółka jest częścią Grup Kapitałowej PGE – jednej z największych z sektora elektroenergetycznego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

PGE Baltica sp. z o.o. jest w fazie rozbudowy kompetencji oraz zespołu, niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych o tak dużej skali.

poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. Kontrolingu
Nr ref.: PGE Baltica/OFI/09/2021
Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Udział w zamknięciu miesiąca - analiza kosztów i rezerw, rozliczanie kosztów na projekty, dobór kluczy podziałowych, przygotowywanie szczegółowych informacji do fakturowania,
 • Udział w miesięcznym raportowaniu na potrzeby konsolidacji, zgodnie z wymogami Grupy,
 • Przygotowanie raportów dla Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla,
 • Udział w procesie budżetowania – wsparcie w przygotowaniu planów finansowych i inwestycyjnych linii biznesowej,
 • Kontrola wykonania budżetu i analiza odchyleń,
 • Współpraca z innymi obszarami firmy w zakresie realizowanych zadań,
 • Organizacja architektury SAP dla celów sprawnego raportowania,
 • Współpraca z audytorami w zakresie sprawozdań finansowych,
 • Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań finansowych,
 • Współpraca z centrami usług wspólnych świadczących usługi dla spółki,
 • Rozwijanie raportowania zarządczego – MIS.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe w obszarze finansów i/lub ekonomii i/lub zarządzania,
 • Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
 • Praktyczna wiedza z zakresu finansów (raportowanie i analiza finansowa w zakresie bilansu, rachunku wyników i przepływów, ewidencji pozabilansowej), znajomość podstawowych zasad MSSF i MSR oraz rachunkowości zarządczej
 • Wiedza o podstawowych metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu,
 • Bardzo dobra znajomość programu SAP, przede wszystkim modułu FC, CO oraz PS
 • Znajomość struktur projektowych WBS / CBS
 • Bardzo dobra praktyczna znajomość MS Office (w szczególności MS Excel),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Wysokie zdolności analityczne, dokładność i precyzja,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz współpracy na rożnych szczeblach organizacji,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość innego języka obcego,
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku w obszarze kontrolingu.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w rozwijającej się firmie,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania ścieżki kariery,
 • Uczestnictwo w budowie nowoczesnej organizacji,
 • Zatrudnienie w spółce będącej częścią największej krajowej Grupy Kapitałowej sektora energetycznego,
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym,
 • Pracę w multidyscyplinarnym międzynarodowym zespole.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Baltica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2.

II.Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.
Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

PGE Baltica informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

III. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

IV. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VI. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.