Specjalista Do spraw: ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Ogłoszenie nr 73374/ 20.01.2021

Specjalista
Do spraw: ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK we Wrocławiu

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA:1;

umowa na czas zastępstwa
MIEJSCE PRACY: Delegatura UOKiK
we Wrocławiu plac
Strzelecki 25 50-224
Wrocław

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach z zakresu stosowania praktyk w sprawach ograniczających konkurencję, w sprawach praktyk naruszające zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie wzorców umowy za niedozwolone; przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć.
 • Przygotowuje projekty istotnych poglądów w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Przygotowuje projekty informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk antykonsumenckich lub antykonkurencyjnych oraz projektów odpowiedzi na skargi i wnioski konsumentów lub przedsiębiorców, kierowane do UOKiK.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na zastosowane zakazanych praktyk.
 • Przeprowadza kwerendy orzecznictwa polskiego i unijnego.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą
(wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie stosowania prawa
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego, w tym prawa konkurencji, prawa administracyjnego i cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2Posiadanie kompetencji: komunikacja, analityczne myślenie, współpraca, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w pracy związanej ze stosowaniem prawa ochrony konsumentów lub konkurencji
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa i orzecznictwa z zakresu ochrony konsumentów
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach stresowych
 • Znajomość innego języka UE na poziomie co najmniej B2
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office")
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste" wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci,niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • miła atmosfera pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, byłmniejszy niż 6%.
Warunki pracy

 

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy placu Strzeleckim 25 we Wrocławiu. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Możliwe krajowe wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • test z wiedzy
 • rozmowa kwalifikacyjna