Prezes Zarządu

Ogłoszenie numer: 3924300, z dnia 2020-11-10

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Jelonki”

w Warszawie ul. Powstańców Śląskich 4a

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Wymagania

Osoba przestępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane z zakresu zarządzania lub ekonomii,
 • minimum 5- letni staż pracy, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym,
 • oczekiwana znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych lub doświadczenie zawodowe zdobyte w spółdzielniach mieszkaniowych lub mile widziane doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
 • umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej,
 • licencja zarządcy nieruchomości (mile widziana).

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • list motywacyjny,
 • pisemne oświadczenie o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • posiadanie nieograniczonej przepisami prawa zdolności do zajmowania stanowisk kierowniczych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • niekaralności (w przypadku zakwalifikowania do II etapu konkursu obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),
  • nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej,
  • nie prowadzeniu działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 • dane kontaktowe: numery telefonów oraz adres e-mail.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.