Pracownik ds. zamówień publicznych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy
DZIAŁ PLANOWANIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW

 

Termin składania dokumentów: 30-12-2020

 

Pracownik ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przyjmowanie zleceń z komórek merytorycznych na przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • prowadzenie spraw i koordynacja działań w zakresie udzielania zamówień nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych, do których należy stosować art. 44 ustawy o finansach publicznych;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów z zakresu zamówień publicznych;
 • udział w przygotowaniu projektu planu finansowego w zakresie działania komórki ds. zamówień publicznych;
 • wydawanie i przyjmowanie dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • publikacja ogłoszeń, zmian i wyników postępowań w wymaganym zakresie na platformie BZP;
 • weryfikowanie pod względem formalnym projektów dokumentów przygotowanych przez komórki merytoryczne, zlecające przeprowadzenie postępowania;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań;
 • przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu m. st. Warszawy;
 • ewidencjonowanie wydatków z prowadzonych postępowań w Centralnym Rejestrze Urzędu m.st. Warszawy;
 • prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (parter i poziom -1). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami bhp. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Ponadto praca na terenie m. st. Warszawy w związku ze współpracą z urzędami.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, bezpośrednia obsługa interesantów, praca poza siedzibą Zakładu. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie oraz nim. 5-letni staż pracy lub wyższe min. 4 letni staż pracy,
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia w zakresie prawa, administracji, finansów, rachunkowości, zarządzania,
 • kultura osobista, odpowiedzialność, obowiązkowość, sumienność, terminowość i dokładność, systematyczność, zaangażowanie, współpraca.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • podpisany odręcznie list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.);
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

 

Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy pod adresem: http://zgnwlochy.waw.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow.