Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Grajewo
Ogłoszenie o naborze Nr 72517

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,

 • kontakt z klientami Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • występują bariery architektoniczne: budynek jest jednopiętrowy, węzeł sanitarny  nie jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek nie ma windy,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Zapewnia obsługę i wsparcie podatników i płatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane deklaracje podatkowe, wnioski, informacje i inne dokumenty oraz udziela informacji
 • Wykonuje czynności weryfikacyjne poprawności przyjmowanych deklaracji i dokumentów
 • Przyjmuje (w tym elektronicznie) zeznania/deklaracje podatkowe, wnioski, informacje oraz inne dokumenty dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej, dot. podatku od dochodów z papierów wartościowych, działów specjalnych produkcji rolnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych, a także wprowadza dane z wymienionych deklaracji i innych dokumentów do systemu informatycznego
 • Przeprowadza czynności sprawdzające w zakresie wywiązywania się podatników z obowiązku terminowego składania deklaracji i informacji podatkowych, poprawności i rzetelności danych zawartych w składanych deklaracjach oraz spełnienia warunków do skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych
 • Przygotowuje i opracowuje materiały źródłowe do celów analitycznych, sprawozdawczych oraz niezbędnych do udzielenia informacji a także projekty pism kierowanych do klientów zewnętrznych z zakresu właściwości stanowiska
 • Udziela informacji i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Orientacja na klienta
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe