Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Bielsk Podlaski
Ogłoszenie o naborze Nr 72523

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,

 • kontakt z klientami Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • siedziba urzędu jest budynkiem trzypiętrowym wyposażonym w windę osobową,

 • węzeł sanitarny na parterze jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Udziela informacji podatnikom oraz przyjmuje zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, deklaracje, wnioski, informacje i inne dokumenty dotyczące podatku od spadku i darowizn oraz weryfikuje złożone dokumenty pod względem kompletności i poprawności sporządzenia.
 • Ewidencjonuje spadki i darowizny w systemach. Sprawdza prawidłowość poboru podatku przez notariusza jako płatnika.
 • Wprowadza i przetwarza w systemie informatycznym dane ze zgłoszeń, deklaracji, wniosków, informacji i innych dokumentów dotyczących podatku od spadku i darowizn.
 • Przygotowuje i wydaje zaświadczenia z zakresu podatku od spadku i darowizn oraz postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
 • Analizuje czyny zabronione pod kątem naruszonych przepisów kodeksu karnego skarbowego w zakresie obsługiwanych deklaracji oraz dokmentów i ewidencjonuje je w aplikacjach informatycznych. Sporządza informacje do komórki do spraw karnych skarbowych o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa podatkowego.
 • Archiwizuje dokumenty wytworzone w referacie.
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji.
 • Przekazuje informacje o czynnościch majątkowych do właściwych organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • Orientacja na klienta
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe