Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Siemiatycze
Ogłoszenie o naborze Nr 70345

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk,

 • użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka itp.),

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku,

 • stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • siedziba urzędu jest budynkiem wielokondygnacyjnym niewyposażonym w windy osobowe,

 • węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo ,

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,

 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,

 • na terenie Urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań

 • Przyjmuje zeznania podatkowe PIT-37,PIT-39, deklaracje roczne o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R, informacje o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wnioski i inne dokumenty w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące podatników nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Przyjęte dokumenty weryfikuje pod względem formalnym i wprowadza do systemu informatycznego POLTAX. Tworzy rejestry przypisów i odpisów i przekazuje do księgowania.
 • Monitoruje wykonywanie obowiązku składania zeznań przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Przyjmuje wnioski i wydaje zaświadczenia o dochodach, podatku należnym oraz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach zgodnie z właściwością miejscową oraz w ramach procedury odmiejscowionej.
 • Udziela pisemnych odpowiedzi na zapytania innych organów podatkowych lub instytucji.
 • Rejestruje wpływające wnioski o zajęcie wierzytelności, wprowadza i zatwierdza je w aplikacji POLTAX.
 • Dokonuje analizy czynów zabronionych pod kątem naruszonych przepisów kodeksu karnego skarbowego w zakresie obsługiwanych deklaracji i ewidencjonuje je w aplikacjach informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji
 • Odporność na stres
 • Komunikatywność
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe