Młodszy kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 69040

Warunki pracy

WARUNKI PRACY
Pracownikom oferujemy:
•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
•wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.860,72 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,900,
•dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
•nagrody jubileuszowe,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,
•otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
•pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
•możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
•możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa
•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
•zagrożenie korupcją oraz naciskami grup przestępczych
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
•budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej sprawców czynów zabronionych,
 • prowadzenie dochodzeń w sprawach określonych w ustawie o rachunkowości, w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej sprawców czynów zabronionych,
 • wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w celu realizacji zadań finansowego organu postępowania przygotowawczego,
 • występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w celu ukarania sprawcy czynu zabronionego,
 • wnoszenie do sądów wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, w celu realizacji zadań finansowego organu postępowania przygotowawczego,
 • nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe, w celu ukarania sprawcy wykroczenia i wykroczenia skarbowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego - co najmniej pół roku pracy w obszarze prawa karnego lub administracji skarbowej
lub
- co najmniej 1,5 roku pracy w administracji
 • Dobra znajomość przepisów kodeksu karnego skarbowego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, Ordynacji podatkowej i innych przepisów prawa podatkowego, ustawy o grach hazardowych
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia i oceny zebranego materiału dowodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres.