Kontroler skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 68841

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
•wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4.053,76 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,995,
•dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
•nagrody jubileuszowe,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,
•otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
•pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
•możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
•możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•praca administracyjno-biurowa
•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
•praca w terenie
•budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Wykonywanie audytów i kontroli w ramach krajowych programów operacyjnych, regionalnych programów operacyjnych, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Glabalizacji w perspektywie 2014-2020 oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
 • Wykonywanie audytów i kontroli w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz programu Erasmus+
 • Wykonywanie w odniesieniu do programu Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa audytów i kontroli w ramach poświadczania wydatków i dochodów zadeklarowanych przez Wspólną Instytucję Zarządzającą w rocznym raporcie finansowym a także wykonywanie audytów zamknięcia pomocy
 • Wykonywanie czynności w ramach audytu rocznych rachunków agencji płatniczej z EFRG oraz EFRROW w odniesieniu do rachunków oraz systemów zarządzania i kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Opracowywanie we współpracy z Departamentem Audytu Środków Publicznych Ministerstwa Finansów projektów sprawozdań audytowych, protokołów oraz podsumowań ustaleń i wystąpień do jednostek podlegających badaniom
 • Udział, na zasadach konsultacji, w tworzeniu i doskonaleniu procedur związanych z wykonywaniem audytu i kontroli
 • Realizowanie zadań w ramach wykonywania funkcji specjalnej jednostki Wspólnej Polityki Rolnej
 • Zapewnienie wsparcia OLAF w związku z organizacją inspekcji i kontroli na miejscu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 1 rok w obszarze podatków lub w obszarze administracji skarbowej
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu prawa unijnego, finansów publicznych oraz zamówień publicznych
 • Dobra znajomość zagadnień audytu i kontroli, w tym w zakresie funduszy pomocowych i środków publicznych
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość jednego z podstawowych języków roboczych KE (angielski lub niemiecki lub francuski) na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na swobodne korzystanie z dokumentacji
 • Przeszkolenie: audyt wewnętrzny/ Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu
 • Uprawnienia: Audytor wewnętrzny/biegły rewident/Certified Internal Auditor (CIA)/Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres