Kierownik Działu Windykacji

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa

 

 

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze


KIEROWNIKA DZIAŁU WINDYKACJI
w pełnym wymiarze czasu pracy
DZIAŁ WINDYKACJI

 

Termin składania dokumentów: 30-12-2020

 

Kierownik Działu Windykacji
Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • opracowywanie projektów zarządzeń, pism ogólnych, regulaminów, instrukcji i wszelkich innych wewnętrznych aktów prawnych z zakresu realizowania zadań przyporządkowanych dla Działu Windykacji,
 • nadzór nad wykonywaniem czynności windykacyjnych związanych z odzyskiwaniem należności Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy powstałych w związku z brakiem zapłaty czynszu lub innych opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i bezumownego korzystania, dzierżawy nieruchomości,
 • nadzór nad działaniami windykacyjnymi dotyczącymi należności na nieruchomościach, których zarząd został przekazany byłym właścicielom lub innym podmiotom,
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym,
 • nadzór nad realizacją programu restrukturyzacji zadłużenia,
 • nadzór nad prowadzonymi postępowaniami sądowymi w zakresie odzyskiwania należności Zakładu,
 • nadzór nad prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w zakresie uzyskanych tytułów wykonawczych,
 • współpraca z komornikami w zakresie prowadzonych egzekucji pieniężnych i niepieniężnych,
 • opracowywanie okresowych i epizodycznych informacji i analiz (sprawozdawczości) dotyczących windykacji zaległych należności na potrzeby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy oraz innych jednostek,
 • opracowywanie materiałów do planu finansowego i innych planów oraz sprawozdań i analiz,
 • organizacja oraz koordynacja pracy Działu Windykacji,
 • weryfikacja oraz kontrolowanie prawidłowości działań podległych pracowników,
 • stała analiza procesów windykacyjnych oraz ich ulepszanie,
 • nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi informacjami na stronę internetową ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w zakresie zadań określonych dla Działu Windykacji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (parter i poziom -1). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami bhp. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Ponadto praca na terenie m. st. Warszawy w związku ze współpracą z urzędami.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, bezpośrednia obsługa interesantów, praca poza siedzibą Zakładu. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobą niewidomym

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe oraz min. 5-letni staż pracy,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie windykacji,
 • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office, a w szczególności MS Excel,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników,
 • umiejętność organizacji i koordynacji pracy w zespole

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu windykacji, zarządzania wierzytelnościami, prawa,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w obszarze windykacji,
 • wykazywanie się w swojej pracy wysoką orientacją na cel,
 • znajomość Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL,
 • znajomość zasad finansów publicznych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • podpisany odręcznie list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności;
 • podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1282);
 • podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.
Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy pod adresem: http://zgnwlochy.waw.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow.