Kierownik Działu Finansowo-Księgowego


Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • nadzór nad całością spraw finansowo-księgowych, zatwierdzanie księgowań
 • współudział w organizowaniu i obiegu oraz kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia Muzeum
 • współudział przy tworzeniu sprawozdania finansowego
 • należyte gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych
 • kontrola rejestrów zakupów i sprzedaży przed wysyłaniem deklaracji VAT
 • rozliczanie dotacji podmiotowej, dotacji celowych i inwestycyjnych
 • prowadzenie polityki przepływów pieniężnych oraz nadzór nad płatnościami zleceniobiorcom, dostawcom, usługodawcom, w tym bieżąca kontrola zapotrzebowania na gotówkę
 • obsługa finansowa i księgowa Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych
 • przeprowadzanie rocznej inwentaryzacji środków trwałych w trybie spisu z natury, w uzgodnieniu z Główną Księgową

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość
 • min. 5 lat stażu pracy
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • kursy i szkolenia z zakresu księgowego
 • znajomość języka angielskiego
 • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”