Główny Specjalista do spraw: analiz ekonomicznych w Departamencie Ochrony Konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 70448 / 05.11.2020

Główny Specjalista
Do spraw: analiz ekonomicznych w Departamencie Ochrony Konkurencji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1;
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Przygotowuje analizy ekonomiczne, wytyczne i opracowania na potrzeby spraw z zakresu prawa ochrony konkurencji oraz doradza w bieżących sprawach z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć, a także komunikuje się z departamentem ekonomicznym UOKIK w tym zakresie.
 • Prowadzi i współprowadzi postępowania wyjaśniające oraz antymonopolowe w sprawach stosowania praktyk ograniczających konkurencję ( w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez UE), w tym przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć, w szczególności w zakresie aspektów ekonomicznych danej sprawy.
 • Analizuje projekty aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, co ma zapobiegać wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na konkurencję w gospodarce.
 • Współpracuje z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, w tym reprezentowanie Prezesa UOKiK na forach międzynarodowych.
 • Opiniuje akty inicjujące lub kończące postępowania wyjaśniające lub antymonopolowe prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem ich ekonomicznej poprawności.
 • Realizuje analizy funkcjonowania rynków w celu oceny zaistniałej sytuacji.
 • Współuczestniczy w przygotowaniu projektów pism procesowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w zakresie ekonomicznych aspektów danej sprawy.
 • Uczestniczy w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w zakresie analiz ekonomicznych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki, znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji, znajomości zakresu działania UOKIK oraz organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w przygotowaniu analiz ekonomicznych związanych z ochroną konkurencji.
 • Inny język UE na poziomie B2.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakresu prawa i orzecznictwa antymonopolowego.

 

Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
 • wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Pracę możesz rozpocząć od: 2020-12-15