Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Zambrów
Ogłoszenie o naborze Nr 74198

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektortu Weterynarii w Zambrowie w dni robocze od poniedziałku  do piątku. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca  obsługi komputera. Praca w budynku  jednopiętrowym bez podjazdu.

Zakres zadań

  • Prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa i polityką rachunkowości.
  • Kompletuje dokumenty księgowe, zatwierdza i dekretuje celem wprowadzenia do ewidencji księgowej.
  • Opracowuje projekt planów finansowych dochodów i wydatków budżetu PIW oraz na bieżąco dokonuje zmian w planie finansowym jednostki.
  • Opracowuje harmonogram wydatków oraz dokonuje jego modyfikacji.
  • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi w celu prawidłowego, i terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz dokonywania rozliczeń finansowych
  • Uzgadnia salda analityczne i syntetyczne, prowadzi czynności windykacyjne należności celem zapewnienia terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
  • Rozlicza i przekazuje dochody do budżetu państwa.
  • Sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostki.
  • Wykonuje czynnosci związane z obsługą elektroniczną systemu budzetu państwa TREZOR

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego winna spełnić jeden z poniższych warunków:
a) mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości, b) mieć ukończoną średnią szkołę policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej 6 -letnią praktykę w księgowości, c) być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe