Audytor wewnętrzny

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72773

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;


Wieloosobowe Stanowisk ds. Audytu Wewnętrznego mieści się w Warszawie przy ul. Miodowej 15; pokój zlokalizowany jest na I piętrze w budynku „C”; winda znajduje się w budynku „B” budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”; 

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych (zapewniających i doradczych) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w celu dokonania oceny kontroli zarządczej oraz przedstawienia wniosków, zaleceń i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania jednostki, przyczyniając się do podejmowania przez Kierownictwo decyzji mających wpływ na wszelkie obszary jej działania, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem;
 • Monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających mających na celu ocenę dostosowania audytowanej działalności do wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu;
 • Dokumentowanie wyników analiz ryzyka w celu przygotowania planów i programów zadań audytowych w oparciu o rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Ministerstwa;
 • Uczestniczenie w analizie ryzyka procesów zachodzących w obszarach działania Ministerstwa na podstawie zebranych informacji i prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
 • Gromadzenie planów audytu, sprawozdań z wykonania planów i innych dokumentów oraz na ich podstawie przygotowywanie informacji i materiałów na potrzeby Komitetu Audytu, a także zapewnianie obsługi organizacyjnej Komitetu;
 • Współpraca z audytorami wewnętrznymi w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministrowi Zdrowia w celu wypracowania metodyki audytu wewnętrznego, koordynacji zadań audytowych zleconych przez Komitet Audytu oraz oceny zewnętrznej komórek audytu wewnętrznego w resorcie zdrowia;
 • Prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań audytowych na stanowisku audytora wewnętrznego,
 • posiadanie kwalifikacji określonych w art. 286 ust 1 w ustawie o finansach publicznych
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość zagadnień dotyczących wdrażania funduszy europejskich
 • umiejętność skutecznego komunikowania się oraz wystąpień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie metodyki prac audytowych, obsługi funduszy UE, systemu IT,
 • umiejętność praktycznego stosowania prawa i redagowania pism