Audytor wewnętrzny

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 72133

Warunki pracy

Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (powyżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych. Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań to: krajowe wyjazdy służbowe oraz zagrożenie korupcją.


Stanowisko pracy znajduje się w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym na I piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów).

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie planowanych zadań audytowych zgodnie ze standardami profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, obejmujących badanie systemów zarządzania i kontroli.
 • Podejmowanie działań doradczych.
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.
 • Przygotowanie na podstawie analizy ryzyka Rocznego Planu Audytu Wewnętrznego oraz określenie obszarów ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych trzech latach.
 • Przeprowadzanie czynności sprawdzających.
 • Prowadzenie dokumentacji audytu (akta stałe i bieżące).
 • Omawianie z kierownictwem jednostki planów i wyników audytu oraz przedstawianie zaleceń służących rozwiązywaniu spraw określonych podczas ustaleń audytu, wymagających wprowadzenia działań naprawczych.
 • Kompletowanie dokumentów ostatecznie załatwionych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach realizujących zadania w obszarze finansów, obsługi prawnej, kontroli lub audytu, w tym 2 lata w komórce audytu wewnętrznego w administracji publicznej.
 • Posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, o których mowa w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy: finansów publicznych, rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, zamówień publicznych.
 • Znajomość definicji audytu wewnętrznego, Kodeksu etyki oraz Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się oraz wystąpień publicznych, asertywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu audytu wewnętrznego.
 • Znajomość: przepisów regulujących sprawy Policji, służby cywilnej i pracowników urzędów państwowych, zasad wdrażania funduszy strukturalnych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.