Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej

Ogłoszenie numer: 3961230, z dnia: 2020-11-25

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi zarówno w zakresie obowiązywania Ustawy PZP jak i zamówień publicznych, dla których ustawa nie ma zastosowania w tym:
  • weryfikacja składanych wniosków o udzielanie zamówień
  • współpraca z komórkami merytorycznymi przy przygotowywaniu dokumentacji związanej z zamówieniami
  • ustalanie właściwej procedury dla konkretnych zamówień;
  • przygotowanie i dokumentowanie przeprowadzanych procedur zakupowych
  • w tym m.in. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zapytań ofertowych, przygotowywanie projektów umów, zamieszczanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywaniem ogłoszeń o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich jeśli wymagane, wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne;
  • badanie i ocena ofert składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  • prowadzenie dokumentacji i odpowiednich ewidencji/rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi;
  • udział w pracach Komisji przetargowej;
  • przekazywane zawartych umów do realizacji komórkom organizacyjnym w Instytucie, monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień;
 • analizowanie rynku w celu szacowania wartości składanych do Działu DZPiE zapotrzebowań;
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej, optymalizacji procesu zakupów oraz sporządzanie  planów zamówień publicznych;
 • obsługa platformy zakupowej Instytutu (Marketplanet) w zakresie prowadzenia postępowań;
 • nadzór nad realizacją zawartych umów oraz sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany;
 • prowadzenie rejestru zamówień oraz monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień.
 • kompletowanie, przechowywanie oraz  archiwizowanie  dokumentacji;
 • udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu zamówień publicznych.
 • przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i uprawnionymi do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunkowe lub uzupełniające z zakresu zamówień publicznych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej,
 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – min. 2 letnie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy,
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość,
 • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.