Główny specjalista ds. polityki społecznej w Wydziale Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie w Urzędzie

miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 

Główny specjalista ds. polityki społecznej w Wydziale Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej

Termin składania dokumentów: 26 stycznia 2021 r.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:


Główne odpowiedzialności:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki społecznej Miasta w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz różnorodności społecznej,
 • prowadzenia działań na rzecz promowania różnorodności, równości, równouprawniania, sprawiedliwości społecznej, równości szans i powszechnego uczestnictwa w życiu publicznym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
 • bieżąca współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami realizującymi zadania z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

Charakterystyka pracy:

 • koordynacja realizacji spraw w obszarze równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz różnorodności społecznej, w tym m.in. koordynacja działań na rzecz społeczności osób nieheteronormatywnych,
 • współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy, urzędami dzielnic i jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, wymiana informacji i uzgodnienia sposobu wspólnej realizacji zdań w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji oraz różnorodności społecznej
 • współpraca z komisjami dialogu społecznego,
 • przygotowywanie treści projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, umów dotacyjnych w zakresie działań Wydziału oraz nadzór nad realizacją umów,
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami w trybie zamówień publicznych w zakresie działań Wydziału. Opracowywanie sprawozdań, analiz i innych opracowań z zakresu wykonywanych zadań,
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ustroju m.st. Warszawy, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy: : praca w budynku Urzędu oraz poza nim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne umożliwiają przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 4-letni staż pracy,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie polityki społecznej, nauk medycznych lub przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe ww. zakresie oraz 1 rok doświadczenia w zakresie kierowania ludźmi,
 • wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem, wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, sumienność, dążenie do rezultatów, komunikacja, samodzielność, otwartość na zmiany, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu kierunków humanistycznych, administracji, polityki społecznej, finansów, zarządzania, zdrowia publicznego lub jednolite magisterskie na kierunku prawo,
 • powyżej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administracji publicznej, zarządzania, ochrony zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi, koordynacji merytorycznej i finansowej projektów z obszaru pomocy społecznej, w dziedzinie pomocy społecznej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.