Główny Specjalista do spraw: analiz ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 70702 / 05.11.2020

Główny Specjalista
Do spraw: analiz ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1;
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Na bieżąco monitoruje i analizuje zmiany dotyczące konkurencji na wybranych rynkach regulowanych w szczególności rynkach usług finansowych wypracowując stanowiska organu antymonopolowego w tym zakresie ponadto prowadzi oraz współprowadzi badania rynków charakteryzujących się występowaniem czynników sprzyjających ich nieprawidłowemu funkcjonowaniu.
 • Przygotowuje analizy ekonomiczne (w tym krótkie analizy ad hoc), szczególnie w zakresie rynków usług finansowych, wytyczne i opracowania na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji oraz wypracowania stanowisk w innych kwestiach.
 • Doradza komórkom orzeczniczym, w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji, w szczególności na rynkach usług finansowych.
 • Analizuje otrzymane projekty aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów w przypadku, gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku lub w sektorze gospodarki, aby zapobiec wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce.
 • Opiniuje projekty decyzji z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia ich ekonomicznej poprawności.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w przygotowywaniu analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu: funkcjonowania rynków usług finansowych - szczególnie usług kierowanych do konsumentów; zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji; zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki; działania UOKiK oraz organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Posiadanie kompetencji: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w pracy związanej z rynkami usług finansowych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu technik badań ekonomicznych
 • Ukończone szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.
 • Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian wiedzy rozmowa rekrutacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2020-12-15